Medisch toezicht

Het departement medisch toezicht waakt over de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Uw werknemers kunnen terecht in één van onze centra, die verspreid zijn over het land, of ter plaatse in onze mobiele onderzoeksunit. Als klant kan u zelf het meest geschikte moment bepalen voor het onderzoek van uw medewerkers en dit boeken via onze online agenda.

De gezondheid van uw medewerkers is voor ons een prioriteit

Gezondheidsbeoordelingen

Onze arbeidsartsen-specialisten voeren medische evaluaties uit bij uw werknemers (CPS402_Verzoek gezondheidsbeoordeling) van zodra ze blootgesteld worden aan risico’s op hun werk. Werknemers kunnen  bij werkgerelateerde klachten, steeds een spontane consultatie aanvragen.

Wenst u meer te weten over de verschillende evaluaties, klik hier.
Tijdens de medische evaluaties bekomen uw werknemers gericht advies betreffende hun gezondheid.

Belangrijk !  Sinds 01 januari 2016 is er geen periodieke gezondheidsevaluatie voor beeldschermwerkers meer. In de plaats hiervan, is er om de 5 jaar een risicoanalyse en aangepaste preventiemethodes voorzien.Wenst u meer informatie hierover, klik hier.

Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers

Op 1 december 2016 trad het KB van 28/10/2016 met betrekking tot re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers  in werking. Deze wetgeving heeft als doel de re-integratiemogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemers na te gaan en eventueel  een werkhervatting te bevorderen.  Wenst u voor uzelf of één van uw werknemers een dergelijk  re-integratietraject op te starten, gelieve dan het formulier “Verzoek tot een re-integratietraject” in te vullen. Er is een brochure ter beschikking, voor de werknemer en de werkgever apart, waarin het verloop van een re-integratietraject wordt toegelicht. Binnen het re-integratietraject dient soms een re-integratieplan opgemaakt te worden door de werkgever. CPS stelt hierbij een template ter beschikking van een re-integratieplan.

Vaccinaties

Werknemers die blootgesteld worden aan specifieke risico’s krijgen tijdens hun gezondheidsevaluatie de verplichte vaccinaties.  Wanneer de risicoanalyse aangeeft dat bijkomende vaccinaties noodzakelijk zijn, kan dit steeds in overleg met het CPBW en de preventieadviseur-arbeidsarts bepaald worden.

Adviesverlening

De preventieadviseur-arbeidsartsen maken de brug tussen de wetenschap en het terrein. Zij bundelen de informatie vanuit de medische evaluaties en de arbeidsplaatsbezoeken en geven u gericht advies op maat van uw onderneming.

Aanvraag arbeidsplaatsbezoeken

Samen met u, uw preventieadviseur of met het comité voor preventie en bescherming op het werk bezoeken onze arbeidsartsen de arbeidsplaatsen. Met hun specifieke kennis betreffende de mogelijke gezondheids- risico’s, geven ze u onmiddellijk advies en streven ze, net als u, naar  een hogere bescherming van uw werknemers.

Aanwezigheid op comité PBW

In samenspraak met onze preventieadviseurs-arbeidsartsen worden twee momenten per jaar vastgelegd waarop zij deelnemen aan uw comité.  Zij nemen steeds een neutrale houding aan en geven de leden advies in overeenstemming met de heersende  wetgeving en wetenschap.

 

Contact

Patricia Boulanger

Afdelingsleider Medisch Toezicht
Frankrijkstraat 85
B- 1060 Brussel
02 525 30 39