CPS Extend

In september werd CPS Extend gelanceerd.
Deze online applicatie komt er na een intensieve samenwerking tussen de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van Infrabel, NMBS en CPS.

Toelichting

CPS Extend vervangt de huidige applicatie “P43web” die gebruikt wordt om individuele risico’s te beheren en het daarbij horende gezondheidstoezicht. Verder voorziet de nieuwe tool in een aantal bijkomende functionaliteiten. Zo kan men naast risico’s op individueel niveau ook risico’s op functieniveau toekennen.
Via het onderdeel analyses kan je gemakkelijk informatie opvragen en exporteren en is een nauwgezette opvolging mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld nagaan hoeveel medewerkers, ondanks hun afspraak, niet aanwezig waren op het medisch onderzoek.

In een latere fase worden de formulieren voor gezondheidsbeoordeling en andere documenten ter beschikking gesteld, zodat de administratieve werklast afneemt.

Tot slot beoogt CPS Extend een ultieme transparantie in de verschillende prestaties die CPS levert, uitgedrukt in preventie-eenheden. Zo heeft de werkgever en/of de door hem aangestelde persoon in real-time zicht op de prestaties die CPS levert en op de preventie-eenheden die nog beschikbaar zijn.

CPS Extend is opgebouwd uit volgende 4 hoofdschermen binnen de applicatie. In functie van de rol die de gebruiker door de werkgever krijgt toegekend, kan men de info consulteren en/of aanpassen.

  • Dashbord

Het dashbord geeft voor een specifieke organisatorische eenheid (of entiteit) in real-time een overzicht van de te besteden preventie-eenheden en de reeds verbruikte preventie-eenheden per activiteitendomein (gezondheidstoezicht, psychosociale interventies en andere prestaties). Daarnaast maakt dit scherm ook melding van het aantal werknemers enerzijds en het aantal aan het gezondheidstoezicht onderworpen werknemers anderzijds.

  • Beheer van persoonlijke dossiers

Dit onderdeel bevat voor een specifiek te selecteren organisatorische eenheid een overzicht van de verschillende werknemers. De individuele gegevens kunnen aangepast worden alsook kan men per werknemer een historiek bekomen van de verschillende uitgevoerde medische onderzoeken.

Wanneer men op een individueel dossier doorklikt krijgt men naast specifieke info betreffende de verschillende consultaties (verleden en toekomst) tevens info betreffende de risico’s, vaccinaties, certificaten, gevolgde vormingen en aanbevelingen.

In een volgende fase zal de CPS Extend tevens verschillende documenten (waaronder de formulieren voor gezondheidsbeoordeling, verslagen bedrijfsbezoeken,…) aan de werkgever ter beschikking stellen.

  • Beheer van risico’s

Dit onderdeel stelt de werkgever in staat om de risico’s van diens medewerkers gemakkelijk te beheren, en dit zowel op individueel als groepsniveau (functie en entiteitniveau).

  • Analyses

Dit laatste onderdeel stelt de werkgever in staat om verschillende analyses (waaronder opvolging no-shows) uit te voeren en de info te exporteren naar excel-tabellen.

 

Wenst u een login voor de applicatie?

U kunt toegang krijgen tot deze online applicatie door in te loggen met uw specifieke gegevens. Beschikt u nog niet over login gegevens? Dan kan u deze aanvragen via het aanvraagformulier.

Deze aanvraag zal eerst ter validatie voorgelegd worden aan uw werkgever.  Pas na deze validatie krijgt u toegang tot de gekozen organisatie-eenheid.

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd uw rol binnen de applicatie aan te duiden.  Klik hier voor een overzicht van de verschillende rollen.

 

 

Toegang tot CPS Extend