Disclaimer

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid CPS

CPS engageert zich om de informatie op deze site zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. Indien zij toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan CPS hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kan CPS verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houd met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. CPS mag op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond. De informatie op deze site vervangt het advies en/of de bijstand in concrete gevallen niet. De bezoeker zelf is volledig aansprakelijk voor de keuzes (en de ermee samenhangende gevolgen) die hij/zij maakt op basis van de gegevens die hij/zij terugvindt op de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die terug te vinden zijn op de site (logo's, juridische info, publicaties, e.a.) zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens ter informatie voor de bezoeker zelf, is het strikt verboden om elementen van deze site te kopiëren en/of af te printen - onder welke vorm en op welke wijze dan ook - ter verdere verspreiding en/of ter commercialisering ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke (uitdrukkelijke) toestemming van CPS. Inbreuken op deze bepaling zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Vermelding derden De vermelding van bepaalde bedrijven, organisaties, producten e.d. is louter informatief en impliceert in geen geval een voorkeur. CPS verwijst soms door naar andere sites, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, noch voor de juistheid van de links. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank Bij betwistingen en geschillen van enigerlei aard is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Toegankelijkheid site

CPS engageert zich om de site permanent toegankelijk te maken voor het publiek, uiteraard onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. CPS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan. CPS aanvaardt evenmin de aansprakelijkheid voor schade aan computer, hard of software, virussen of andere ongemakken door het gebruik van de website. Plaatsen van berichten/gegevens op de site door gebruikers Het is verboden om gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde of de goede zeden schenden en/of die een aantasting zijn van het privé-leven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat of xenofobie. CPS behoudt zich het recht voor om berichten weg te laten die onvoldoende aansluiten bij het onderwerp, zoals zoekertjes of reclameboodschappen, of inbreuk plegen op voormelde regel. CPS behoudt zich het recht voor om aan gebruikers de toegang te verbieden die herhaaldelijk niet-passende berichten plaatsen of discussies af te sluiten.

Privacybescherming

Alle persoonlijke gegevens en informatie die verstrekt worden aan CPS zullen op een strikt vertrouwelijke manier behandeld worden, met respect voor de Privacywetgeving. Er wordt informatie bewaard in databanken en log-files. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

CPS maakt gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de sites van CPS garanderen.

CPS maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan. Dit gebeurt door een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek. Hij kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Verzet dient te gebeuren conform de wettelijke bepalingen inzake termijnen van bijhouden van bepaalde documenten en gegevens. Collectieve informatie, zoals om na te gaan welk deel van onze website het meest wordt bezocht, wordt wel geanalyseerd. Zij is echter op geen enkele manier verbonden met enige persoonlijke informatie. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website inhoudelijk en/of vormelijk te verbeteren.

Applicaties op website (BROKA, My CPS,..)

De toegang tot de applicaties wordt gegeven via een voor de klant en geregistreerde gebruiker unieke identificatieprocedure. De klant dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de login-gegevens niet in handen van derden komen. Schade ingevolge het niet naleven van deze zorgvuldigheidsplicht en/of het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden is uitsluitend ten laste van de gebruiker. Het niet, niet tijdig of niet correct ontvangen van gegevens ingevolge technische storingen of laattijdige melding kan nooit aan CPS ten laste gelegd worden. De klant verbindt zich er toe om de informatie uit de applicaties van CPS (lay out / inhoudelijk) strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding door te commercialiseren en/of door te spelen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van CPS, bij gebreke waaraan CPS zich het recht voorhoudt om schadevergoeding te vorderen, onverminderd strafrechtelijke vervolging.